Biên bản thanh lý hợp đồng trát tường

19Th8 - by Azhome Group - 0 - In Hợp đồng Sản phẩm Xây - Trát

 

Biên bản thanh lý hợp đồng trát tường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ:

  • Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
  • Hợp đồng mua bán số …../HĐMB-  ký ngày…….tháng….năm….. giữa…………….. và………………………..;
  • Sự thỏa thuận của các bên dựa trên kết quả thực hiện công việc và bàn giao sản phầm.

Hôm nay ngày… tháng…….. năm…….., tại…………..,

Chúng tôi gồm:

  1. BÊN MUA (BÊN A): Công ty………………………..
Trụ sở :
Điện thoại/Fax :
GCN đăng ký kinh doanh số :
Người đại diện :
Số CMND : …………………………………….     Nơi cấp:……………                                  Ngày cấp:……………..
Chức vụ :
  1. BÊN BÁN (BÊN B): Công ty………………………..
Trụ sở :
Điện thoại/Fax :
GCN đăng ký kinh doanh số :
Người đại diện :
Số CMND : ………………………………………….. Nơi cấp:……………      Ngày cấp:……………..
Chức vụ :

 

Bên A và Bên B sau đây được gọi là (“Hai Bên”) hoặc (“Các Bên”)

Vào ngày……….tháng……….năm………….Hai bên có ký Hợp đồng mua bán số……../HĐMB- …………….(sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”)

Sau khi thỏa thuận, Hai Bên thống nhất thanh lý với các nội dung sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG

1.1. Hai bên xác nhận Bên A và Bên B đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình theo đúng Hợp Đồng và thanh lý Hợp Đồng;

1.2. Hai bên đồng ý ghi nhận sự hợp tác, tích cực của Bên A và Bên B trong việc thực hiện Hợp Đồng. Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng nêu trên.

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Hai Bên thống nhất ý chí rằng không có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh đến Hợp Đồng cho đến ngày ký Biên bản thanh lý Hợp đồng này;

2.2. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bên không còn bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào liên quan đến Hợp Đồng và cam kết không khiếu nại gì đối với Hợp Đồng sau khi ký Biên bản thanh lý Hợp đồng ;

2.3. Biên bản thanh lý Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn