Biên bản nghiệm thu sơn

22Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm Sơn - Bả

 

Mẫu biên bản nghiệm thu nghiệm thu sơn là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu sơn chống cháy. Mẫu nêu rõ nội dung nghiệm thu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

………, ngày….tháng….năm……

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SƠN CHỐNG CHÁY

Số:…………………

1.Sản phẩm:……………………………………………………..

2.Thành phần nghiệm thu

  • Trưởng Ban Kiểm nghiệm

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………..

  • Các thành viên Ban kiểm nghiệm, bàn giao

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………..

  • Đại diện bên cung ứng

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………..

  • Đại diện bên sử dụng

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:……………………………..

3.Kết quả kiểm tra

Số TT Mô tả sả phẩm/dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng Kết quả kiểm tra
1 Sơn WR Thùng
2 Sơn OP Thùng

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………….

4.Thời gian tiến hành nghiệm thu

Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm…

Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm…

Tại:……………………………………………………………..……………………….

5.Kết luận

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu…………………………………………

– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu cầu khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định nghiệm thu này.

Biên bản được lập thành….bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ…bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn