Biên bản thanh lý hợp đồng xây tường

19Th8 - by Azhome Group - 0 - In Hợp đồng Sản phẩm xây

 

Có phải lập biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng hay không? Soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thi công xây dựng như thế nào ? Tư vấn mua căn nhà ngân hàng thanh lý đấu giá ? Thủ tục thanh lý hợp đồng chưa hết thời hạn ? và các vấn đề pháp lý khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Sau khi hoàn tất một giao dịch kinh tế, dân sự nào đó – chẳng hạn là việc xây lắp một công trình nhà xưởng – thể hiện qua Hợp đồng thi công, các bên thường lập một văn bản, chính thức xác nhận đã hoàn tất mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ, không còn ràng buộc gì với nhau nữa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG XÂY TƯỜNG

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……/….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:

BÊN ………………………………

CÔNG TY………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông:………………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………… Fax:……………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………. (Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN ………………………………

CÔNG TY………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện bởi ông:………………………………………………………………………………………………………………..

Chức danh:………………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………… Fax:……………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………. (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng………………………….. số: ……/……../……/…… ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành ……………………….. cho Bên A theo hợp đồng doanh nghiệp số: ……/……../……/…… ký ngày …./…../…….

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

  • Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
  • Giá trị hợp đồng trước thuế: …………………………………………………………………………………………..
  • Thuế VAT: ………………………………………………………………………………………………………………….
  • Giá trị hợp đồng sau thuế:………………………………………………………………………………………………
  • Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng……………………………….. số: ……/……../……/……….ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………………………………………………………………………….  và Công ty……………………………….

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám đốc

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

 

 

 

 

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn