Biên bản nghiệm thu Bê Tông

19Th8 - by Azhome Group - 0 - In Sản phẩm Bê tông

 

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu bê tông cốt thép. Mẫu nêu rõ thời gian và địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

….…, ngày…tháng…năm…

NGHIỆM THU BÊ TÔNG CỐT THÉP

Căn cứ ……………………………………………………………………………………..;

Ngày…/…./….. các bên tham gia tiến hành nghiệm thu bê tông cốt thép gồm các thành phần sau:

Bên nghiệm thu (Chủ đầu tư)

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:………….………

Nhà thầu…………………………………………………………………………..…..

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ:……………..………

1.Đối tượng nghiệm thu

Bê tông cốt thép

Tại địa điểm:………………………………………………………….……………….

2.Thời gian nghiệm thu

Các bên tiến hành nghiệm thu bê tông cốt thép vào thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm….

3.Nội dung nghiệm thu:

– Nghiệm thu thép (Số lượng thép, Khoảng cách thép, chiều dài neo, vật liệu,….)

– Nghiệm thu bê đông (Cao độ, kích thước, bề mặt,…….):…………………………..

– Các nội dung khác:…………………………………………………………………..

4.Kết luận chung

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu bê tông cốt thép các bên đi đến thống nhất thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Bên bàn giao
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên nghiệm thu
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu biên bản nghiệm thu bê tông cốt thép được lập ra khi hai bên tổ chức nghiệm thu về bê tông cốt thép của công trình. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của các bên nghiệm thu, biên bản chỉ được công nhận và ký kết khi hai bên đồng ý với kết quả nghiệm thu. Nếu trong thời gian nghiệm thu có vi phạm thì biên bản sẽ không được ký kết.

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd

►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng :  https://bit.ly/zalotaileuxd

►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn